Fundacja PLENEROWNIA

Fundacja Plenerownia łączy dwa obszary, które są dla nas najważniejsze:
działania w plenerze, czyli w terenie, w ruchu, zmienne, różnorodne, w bezpośrednim
kontakcie z ludźmi i otoczeniem oraz twórczą pracę, w szerokim i ścisłym znaczeniu tego słowa.

Fundacja zajmuje się przede wszystkim upowszechnianiem, ochroną oraz promocją dziedzictwa kulturowego oraz edukacją i animacją kulturalną.

W centrum naszych zainteresowań jest kultura, a ponieważ termin ten posiada wiele znaczeń i można go rozmaicie interpretować, staramy się również podejmować inicjatywy związane z rozwojem dialogu i tolerancji między kulturami, pokoleniami, społecznościami, a także kulturą fizyczną.

 

inicjatywy kulturalne