Statut

STATUT FUNDACJI PLENEROWNIA

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.
Fundacja pod nazwą „Fundacja PLENEROWNIA”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona została przez Barbarę Łepkowską i Katarzynę Zarzycką zwanymi dalej Fundatorami, aktem notarialnym Repertorium A nr: 4734/2015, przed notariuszem Anna Gąsiennica, Paweł Czubik Notariusze Spółka Partnerska w Krakowie w dniu 20.10.2015, działa na podstawie przepisów polskiego prawa (w tym Ustawy z dn. 06.04.1984r. o fundacjach, Dz. U. Nr 21, poz. 97 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
§ 2.
Fundacja ma osobowość prawną.
§ 3.
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.
2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
§ 4.
Fundacja prowadzi działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i może prowadzić działalność także za granicą.

ROZDZIAŁ II
CELE, PRZEDMIOT I FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI
§ 5.
Cele Fundacji:

Upowszechnianie, ochrona oraz promocja dziedzictwa kulturowego, sztuki i nauki w Polsce i za granicą;
Edukacja i animacja kulturalna oraz tworzenie kultury, sztuki i nauki;
Upowszechnianie oraz promocja sportu, turystyki i kultury fizycznej;
Kształtowanie dobrych postaw względem środowiska naturalnego i najbliższego otoczenia;
Działania na rzecz kształtowania estetki i poszanowania przestrzeni;
Rozwój tolerancji i dialogu między kulturami, pokoleniami, społecznościami;
Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktu i współpracy między społecznościami;
Zwiększanie dostępności do kultury, edukacji i sportu oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży i umożliwienie aktywnego życia osobom starszym;
Działalność na rzecz ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
Działalność na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży i rozwój idei krajoznawstwa;
Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
Działalność na rzecz pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonych marginalizacją oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
Działalność na rzecz mniejszości narodowych;
Działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia;
Działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
Wspieranie Polaków żyjących poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6.
Fundacja realizuje swoje cele przez:
organizację warsztatów, szkoleń, kursów, konferencji, targów, wystaw, pokazów filmowych, wydarzeń artystycznych i sportowych, imprez, wycieczek, ekspedycji badawczych, grup edukacyjnych i samokształceniowych, staży, rezydencji twórczych, wolontariatu oraz konkursów w kraju i za granicą;
organizację projektów kulturalnych, edukacyjnych oraz związanych z aktywnym trybem życia;
tworzenie innowacyjnych programów społeczno-kulturalnych;
działalność kulturalną, artystyczną i wydawniczą;
prowadzenie badań w obszarze kultury i życia społecznego;
współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi i pozarządowymi, sektorem gospodarczym oraz środkami masowego przekazu w kraju i za granicą;
prowadzenie kampanii społecznych oraz stron i portali internetowych;
tworzenie ośrodków zajmujących się upowszechnianiem kultury, nauki, sportu , turystyki i postaw wobec środowiska (galerie, kluby i inne);
inne formy działalności zgodne z celami Fundacji, uchwalone przez Zarząd Fundacji, za zgodą Rady Fundacji.
§ 7.
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.

ROZDZIAŁ III
ORGANY FUNDACJI

§ 8.
1. Władzami Fundacji są:
a. Zarząd Fundacji
b. Rada Fundacji
2. Fundator może powołać Komisję Programową jako organ opiniotwórczy i doradczy Fundacji.
3. Fundator może wyznaczyć osobę fizyczną lub prawną, która przejmie wykonywanie uprawnień zastrzeżonych dla Fundatora na mocy niniejszego statutu w szczególności w zakresie powoływania Zarządu Fundacji, Rady Fundacji i Komisji Programowej.

Zarząd Fundacji
§ 9.
1. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 3 osób.
2. Członków Zarządu Fundacji powołuje Fundator na okres 2 lat.
3. Członek Zarządu Fundacji może zostać odwołany przez Fundatora za zgodą Rady Fundacji.
4. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
5. Fundator może zostać członkiem Zarządu.
6. Zarząd ze swego grona wybiera Prezesa Zarządu, a gdy to jest możliwe może wybrać także Wiceprzewodniczącego.
7. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje honorowo.
8. Szczegółowe zasady pracy Zarządu może określać Regulamin Pracy Zarządu Fundacji uchwalony przez Radę Fundacji.
§ 10.
1. Do Zarządu Fundacji należy kierowanie Fundacją i reprezentowanie jej na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących Fundacji, a w szczególności:
a. Uchwalanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji, przygotowywanych pod nadzorem Rady Fundacji i Komisji Programowej, jeśli ta została powołana.
b. Uchwalanie regulaminów, z wyjątkiem regulaminu pracy Rady Fundacji i regulaminu pracy Zarządu Fundacji.
c. Sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji.
d. Powoływanie osób pełniących stanowiska kierownicze i samodzielne w Fundacji.
e. Ustalanie wielkości zatrudnienia i zasady wynagradzania pracowników Fundacji.
f. Przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji.
g. Zmiany w statucie Fundacji następują na podstawie jednomyślnej uchwały Zarządu Fundacji.
§ 11.
Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.
§ 12.
Oświadczenia woli w imieniu Zarządu składają Prezes Zarządu jednoosobowo lub dwaj członkowie Zarządu łącznie.

Rada Fundacji
§ 13.
1. Rada Fundacji jest organem, nadzorującym i inicjatywnym.
2. Rada składa się z 3 do 5 członków.
3. Radę Fundacji wybiera Fundator.
4. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa na skutek ustąpienia, odwołania lub śmierci.
5. W Radzie Fundacji może zasiadać Fundator i pracownicy Fundacji.
6. Członkowie Rady Fundacji pełnią swoje funkcje honorowo.
7. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza, z tym, że pierwszego Przewodniczącego, na okres jednego roku, powołuje Fundator.
§ 14.
1. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy, nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy, albo na wniosek 1/3 członków Rady lub Fundatora.
2. W posiedzeniu Rady Fundacji mogą uczestniczyć przedstawiciele Zarządu Fundacji bez prawa głosu, z prawem wypowiadania się na temat przedmiotu obrad
3. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.
4. Szczegółowe zasady pracy Rady może określać Regulamin Pracy Rady Fundacji uchwalony na jej pierwszym posiedzeniu.
§ 15.
Do zadań i kompetencji Rady Fundacji należy w szczególności:
1. Uchwalanie Regulaminu Pracy Zarządu.
2. Sprawowanie kontroli nad działalnością Zarządu Fundacji.
3. Rozpatrywanie rocznego sprawozdania Zarządu Fundacji i udzielania mu absolutorium.
4. Opiniowanie rocznego programu działalności Fundacji.
5. Wyznaczanie kierunków działań Fundacji i kontrola ich realizacji.
6. Występowanie z inicjatywą zmian w statucie Fundacji.
7. Przyznawanie i odbieranie tytułu Honorowego Donatora Fundacji, a także uchwalenie zasad dokonywania wpisów w Księdze Honorowych Donatorów.

Komisja Programowa
§ 16.
1. Komisja Programowa składa się z 3 do 9 członków.
2. Członków Komisji Programowej Fundacji powołuje Fundator, na okres dwuletniej kadencji. Dopuszczalne jest powołanie tych samych osób na następne kadencje.
3. Członkostwo w Komisji Programowej Fundacji jest honorowe.
4. Komisja ze swojego grona wybiera Przewodniczącego
§ 17.
1. Komisja Programowa Fundacji jest ciałem opiniotwórczym i doradczym.
2. W przypadku powołania Komisji Programowej uczestniczy ona w opracowaniu i opiniuje roczny program działalności Fundacji.
3. Szczegółowe zasady działania Komisji Programowej Fundacji może określać Regulamin Pracy Komisji Programowej Fundacji uchwalony przez Zarząd.
§ 18.
1. Decyzje Komisji Programowej Fundacji zapadają w drodze uchwał, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków oraz Przewodniczącego.
2. W posiedzeniach Komisji Programowej Fundacji mogą uczestniczyć przedstawiciele Zarządu Fundacji bez prawa głosu, z prawem wypowiadania się na temat przedmiotu obrad.

ROZDZIAŁ IV
MAJĄTEK I ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ FUNDACJI

§ 19.
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz w kwocie 1000 zł (słownie tysiąc złotych), zwany dalej funduszem założycielskim, przyznany przez Fundatora w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.

§ 20.
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
§ 21.
Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą w szczególności z:
1. Funduszu założycielskiego.
2. Darowizn, spadków i zapisów.
3. Dotacji i subwencji od osób prawnych.
4. Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych
5. Dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji.
6. Dochodów z praw Fundacji.
7. Dochodów z lokat kapitałowych.
8. Dochodów z działalności gospodarczej.
9. Zysków z prowadzonej działalności odpłatnej w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
§ 22.
Jeżeli przekazaniu środków majątkowych nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy
§ 23.
1. Majątek Fundacji może być lokowany w prowadzonych przez Fundację przedsięwzięciach gospodarczych, spółkach, papierach wartościowych lub lokatach bankowych.
2. Fundacja prowadzi finanse i księgowość zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.
§ 24.
Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
§ 25.
1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 26.
1. Dla realizacji swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją lub instytucją działającą w podobnym zakresie.
2. Połączenie z inną fundacją lub instytucją nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mogłyby ulec zawężeniu lub istotnej zmianie cele Fundacji.
3. Decyzję w sprawie połączenia Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji za zgodą Fundatora.
§ 27.
O likwidacji Fundacji decyduje Fundator na wniosek Zarządu Fundacji.
§ 28.
Majątek Fundacji po przeprowadzeniu likwidacji zostanie przekazany, wedle wyboru Fundatora, na rzecz innej fundacji lub stowarzyszenia o celach zbieżnych z celami Fundacji.